Závěrečný účet za rok 2007

Městys Kolinec

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

Městyse KOLINEC za rok  2007

 

Ke dni  31.12.2007 městys  vykázal  příjmy ve výši  35 507 180,26 Kč

                    výdaje                   25 482 796,49 Kč

 

 

                                                                                                       

Počátečný stav běžného účtu k 1.1.2007                            3 663 448,20

Zůstatek základního běžného účtu účtu k 31.12.2007      6 095 987,09

 

Stav fondů obce v rozpočtovém hospodaření k 31.12.2007

fond rozvoje bydlen 359 650,62

asanační fond skládky            506 466,31

podílové fondy KB      13 319 956,54

 

Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček

                        fond rozvoje bydlení                                 1 000 000,00

Stav nesplacených dlouhodobých úvěrů :

                        byty čp.268                                                   3 034 174,40

 

 

 

V závěrečném účtu městyse jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby. Rozpočet městyse byl projednán a schválen  zastupitelstvem městyse dne 22.2.2007 a v průběhu roku 2007 byl upraven třemi rozpočtovými změnami zastupitelstvem městyse.

 

1. Plnění rozpočtu za rok 2007

PŘIJMY

                    Schválené                          Upravené                                 Skutečnost                               Rozdíl

Daňové       10 005 000              10 536 000                   10 991 300,44                   +455.300,44

Nedaňové    12 662 000              33 428 040                   20 991 980,98               –12.436.059,02

Přijaté dotace 363 360                 2 730 820                     3 118 810,30                   +387 990,30

 

 

a)Daňové příjmy  - skutečnost k 31.12.2007 Kč 10 991 300,44

 

1111 – závislá činnost     2 066 985,96

1112 – daň z příjmu fyz.osoby   1 170 504,39

1113 – daň z příjmu FO kap.výnosy 140 032,73

1121 – daň z příjmu práv.osob 2 015 734,36

1122 --  daň z příjmu obce     505 680,00

1211 – DPH 3 859 945,44

1332 – poplatky za znečišťován 15 925,00

1334 – odvody za odnětí půd 1 559,00

1335 – odnětí pozemků   2 854,00

1337-- poplatek za likvidaci kom.od. 402 044,50

1341 – poplatek ze psů        25 995,00

1342 – poplatek za rekr.pobyt 8 004,00

1343 – užívání veřej. Prostranství   2 590,00

1344 – poplatek ze vstupného 5 437,00

1361 – správní poplatk   29 960,00

1511 – daň z nemovitostí 738 049,06

 

b) Nedańové příjmy  - skutečnost k 31.12.2007 Kč 20 991 980,98

 

prodej dřeva      18 188 322,20

pronájem lomu     489 079,00

vodné   239 694,00

půjčovné knihovna  8 151,00

vstupné      855,00

tržba koupaliště 7 705,00

nájemné     751 142,50

služby spojené s nájemném 335 090,18

nájemné nebyt.prostor 59 702,00

hřbitovní poplatky 89 757,00

služby místního hospodářství 39 183,50

uložení odpadu na skládku   11 625,00

pečovatelská služba     7 040,00

činnost místní správy  504 761,40

 

c) Kapitálové příjmy   skutečnost k 31.12.2007

prodej pozemků – položka 3111      84 720,00

prodej nemovitosti 300 368,54

prodej automobilu 20 000,00

 

d) Přijaté dotace skutečnost k 31.12.2007

Městys Kolinec obdržel tyto účelové dotace

Účelový zna          přijatá dotace                                čerpáno                 vráceno                 účel

 

981 16                   50 000                   50 000                   dotace CZECH POINT

131 01                   119 310                 119 310                   dotace z ÚP

143 36                   156 000                 136 139                   dotace na bydlení

988 58                1 100 000              1 100 000                   rekonstrukce.nebyt.prost Kolinec 268

927 03                   760 856,30            760 856,30              rekonstrukce bytů Malonice

                               39 800                   39 800                         dotace hasiči- vybavení

                               30 000                   27 500                         ekologické projekty - protipovodňové opatření

                             300 000                 300 000                         prodloužení vodov.řadu

 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu položka 4112    300 960,-

 

dotace na lesní práce      17 316,-

 

dotace na vybavení hasičů    39 800,-

 

 

 

Hospodářská činnost obce

 

Hospodářská činnost obce se sleduje mimo rozpočet na  nákladových a výnosových účtech.Na konci roku bylo dosaženo  zisku z této činnosti ve výši 134 278,23

 

 

Příjmy :

Tržba za rok 2007    485 858,00

Úroky      915,32

Celkem 486 773,32

 

Výdaje :

Celkem 352 495,09

 z toho bylo převedeno zpět na účet městyse 40 482,68 jedná se o dotaci hospodářské činnosti v r. 2006

 

Výsledek hospodaření     + 134 278,23

 

2.Výdaje

Oblast výdajů rozpočtového hospodaření městyse v r. 2007 zahrnuje :

a)               běžné výdaje, kterými městys  zajišťoval veřejnou správu a samosprávu

b)               kapitálové výdaje, kterými městys financoval  pořízení investičního majetku                        

                     schválené                     upravené                     skutečnost      rozdíl        

        

běžné          16 668 000                     18 358 000              18 084 119,59   - 273 880,41

kapitálové    5 800 000                     10 070 000                7 398 676,90   - 2 671 323,10

Výdaje celkem

                     22 468 000                   28 428 000             25 482 796,49    -2 945 203,51    

 

a)   běžné výdaje ,kterými městys zajišťoval veřejnou správu na těchto kapitolách

provoz lesní správy 6 553 958,38

místní komunikace-mosty    734 686,80

vodní hospodaření 589 255,00

kanalizace 989 050,70

vodní díla 116 000,00

převody ZŚ včetně dotace 1 420 139,00

provoz knihovny 362 535,50

kulturní akce       15 227,50

kulturní památky 15 067,00

koupaliště 221 798,40

bytové hospodářství        4 055 495,31

               z toho investice výstavba bytů 2 425 869,10

nebyt.prostory      2 469 316,39

veřejné osvětlení 378 052,65

hřbitovy  12 898,00

místní hospodářství        1 615 915,50

svoz komunálního odpadu 355 716,88

škodlivý odpad- likvidace,odvoz         68 021,45

protipovodňové opatření 40  000,00

údržba veřejné zeleně     43 570,75

pečovatelská služba    30 029,00

sbor dobrovolných hasičů 307 766,22

               z toho investiční                   90 120,00

zastupitelé  včetně voleb 1 018 559

činnost místní správ         3 726 739,20

převody fondům 282 239,86

 

 

 

výdaje celkem  25 482 796,49

z toho kapitálové výdaje:    7 398 676,90

automobil lesy       452 200,00

prodloužení vodov.řadu Zářečí  425 827,00

analizace Kolinec 977 649,50

vodní díla – dokumentace 20 000,00

byty Kolinec,Malonice 2 425 869,10

rekonstrukce nebyt.prostor        2 350 891,70

půjčky občanům 100 000,00

 

protipovodňové opatření- projekt    40 000,00

hasičárna Mlázovy  90 120,00

nákup pozemku 18 185,00

nákup služebního automobilu 275 000,00

nákup výpočet.techniky        52 764,60

projekty pol.6119 170 170,00

 

Městys Kolinec je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Kolinec(PO).Hospodaření školy bylo v příjmech 8 898 526,23Kč,  ve výdajích 8 891 550,17 Kč. Hospodářský výsledek 6 976,06 Kč bude použit  následovně :

1 000 Kč  do fondu odměn, 5 976,06 Kč do rezervního fondu školy.

 

 

Vyvěšeno : 17.3.2008

 

Sejmuto : 17.4.2008