Obecně závazná vyhláška č.1/2008 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

 

 Obecně závazná vyhláška obce  Kolinec

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

č.   1/2008

Zastupitelstvo městyse Kolinec vydává dne 3.července 2008 podle ustanovení § 6 odst.4 písm. b) a § 11 odst.3 písm.a) a b) zákona.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. I

Pozemky

U stavebních pozemků v částech městyse Kolinec : Bernartice, Boříkovy, Brod, Buršice, Hradiště, Javoří, Jindřichovice, Lukoviště, Malonice, Mlázovy, Podolí, Sluhov, Střítež, Tajanov, Tržek, Ujčín, Vlčkovice se stanovuje koeficient přiřazený obci podle počtu obyvatel, snížený o jednu kategorii, tj ve výši 1,0

U stavebních pozemků  v části Kolinec se stanovuje koeficient přiřazený obci podle počtu obyvatel, tj ve výši 1,4

 

Čl.II

Stavby

1)  U staveb obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům a u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů v částech městyse Kolinec: Bernartice, Boříkovy, Brod, Buršice, Hradiště, Javoří, Jindřichovice, Lukoviště, Malonice, Mlázovy, Podolí, Sluhov, Střítež, Tajanov, Tržek, Ujčín, Vlčkovice se stanovuje koeficient přiřazený obci podle počtu obyvatel, snížený o jednu kategorii, tj ve výši 1,0

U staveb obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům a u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů  v části Kolinec se stanovuje koeficient přiřazený obci podle počtu obyvatel, tj ve výši 1,4

2)  U staveb pro individuální rekreaci a u rodinných domů užívaných pro individuální rekreaci  a staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží, se na celém správním území městyse Kolinec stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitosti, ve výši 1,5 .

 

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 1/93 o provádění zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti  a vyhláška č.1/94, která měmí OZV o daních z nemovitostí.

 

Čl.IV

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem    1.1.2009

 

 

 

 

                         starosta                                                             místostarosta

                    Mgr. Pavel Princ                                              Ing. Antonín Chmelík

 

 

vyvěšeno : 4.7.2008

sejmuto :  21.7.2008