Pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí Kolinec

 

Název projektu: Pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí Kolinec

Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000461

Realizátor: Městys Kolinec

Období realizace: 10. 1. 2016 – 30. 6. 2018

Projekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Projekt „Pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí Kolinec“ je zaměřen na pořízení nového dopravního automobilu s příslušenstvím dle vyhlášky č. 53/2010 Sb., který bude využíván JSDHO Kolinec v jeho hasebním obvodu, popř. i mimo něj. Automobil je pořizován v návaznosti na zvýšené ohrožení území ORP Sušice vlivem mimořádných událostí (zejm. sněhových srážek a masivních námraz).

Hlavním cílem projektu je zlepšení technické vybavenosti a zároveň zvýšení připravenosti jedné z důležitých složek IZS v území ORP - JSDHO zřizované městysem Kolinec. Tím dojde k výraznému zlepšení efektivity výkonu záchranných, evakuačních a dalších prací, které JSDHO ve svém obvodu, popř. mimo něj, vykonává. Díky lepšímu, rychlejšímu a efektivnějšímu provádění úkonů prostřednictvím modernější techniky dojde ke zlepšení ochrany lidských životů a veřejného i soukromého majetku v řešené spádové oblasti JSDHO Kolinec.