Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2011

{106}

 

Městys Kolinec

 

Výroční zpráva o poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

za rok 2011

 

Tato výroční zpráva za rok 2011 je zpracována v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon).

 

Počet podaných žádostí o informace

Městys Kolinec neobdržel v roce 2011 žádost o poskytnutí informace dle uvedeného zákona

 

Vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádostí, tudíž nebyl přijat žádný rozsudek

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí

Nebyla poskytnuta žádná licence

 

Počet stížností podaných podle § 16a

Nebyly podány stížnosti dle § 16a zákona.

 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona

V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny v budově úřadu městyse a jsou přístupné na internetové adrese : http.//www.kolinec.cz

 

 

 

V Kolinci 21.2.2012

 

 

                                                                                    Starosta městyse Kolinec

                                                                                      Mgr. Pavel Princ