10.1 Opravné prostředky

 

 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

·         odvolání lze podat všemi způsoby zmíněnými ve správním řádu(zák.č.504/2004 Sb.) na adresu  úřadu městyse,

·         odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

·        Městys Kolinec- úřad městyse, pokud mu sám zcela nevyhoví, bude odvolání spolu s originály spisového materiálu do 15ti dnů zasláno na Krajský úřad Plzeňského kraje.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

·         Stížnost lze podat všemi způsoby zmíněnými ve správním řádu(zák.č.504/2004 Sb.) na adresu  úřadu městyse do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

·        Stížnost musí obsahovat datum a místo podání, odůvodnění stížnosti, podpis a bydliště žadatele.

O stížnosti rozhoduje:

·        Městys Kolinec- úřad městyse, pokud ji sám zcela nevyhoví, bude stížnost spolu se spisovým materiálem do 7 dnů zaslána na Krajský úřad Plzeňského kraje.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.