závěrečný účet 2006

Obec Kolinec

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

OBCE KOLINEC ZA ROK 2006

Ke dni 31.12.2006 obec vykázala příjmy ve výši 31 388 398,03 výdaje 32 933 231,08

Počátečný stav běžného účtu k 1.1.2006 1 676 738,79

Zůstatek základního běžného účtu účtu k 31.12.2006 3 663 448,20

Stav fondů obce v rozpočtovém hospodaření k 31.12.2006

fond rozvoje bydlení 117 805,74 asanační fond skládky 428 956,53

Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček :

splátka půjčky bytovka čp.266 62 958,- fond rozvoje bydlen 1 000 000,-

V roce 2006 jsme obdrželi úvěr na dokončení výstavby bytů v Kolinci ve výši 3 384 174,40 Kč.

V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby. Rozpočet obce byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem obce dne 23.2.2006 a v průběhu

roku 2006 byl upraven třemi rozpočtovými změnami zastupitelstvem obce.

1. Plnění rozpočtu za rok 2006

PŘÍJMY:

Schválený Upravený Skutečnost Rozdíl

Daňové

10 424 000

10 424 000

10 113 597,08

-310 402,92

Nedaňové

5 256 000

5 256 000

7 906 121,26

+2 650 121,91

Přijaté dotace

452 320

14 123 570

13 367 659,09

-755 910,91

a)Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2006 Kč 10 113 597,08

1111

Závislá činnost

1 983 711,79

1112

Daň z příjmu FO

435 661,89

1113

Daň z příjmu FO kap. výnosy

151 922,41

1121

Daň z příjmu PO

2 318 011,21

1122

Daň z příjmu obce

266 755

1211

DPH

3 747 859,40

1332

Poplatky za znečišťování

18 650

1334

Odvody za odnětí půdy

822

1335

Odnětí pozemků

3 016,80

1337

Poplatek za likvidaci KO

393 664

1341

Poplatek ze psů

25 559

1342

Poplatek za rekr. pobyt

7 564

1343

Užívání veřej. prostranství

3 620

1344

Poplatek ze vstupného

6 428,50

1361

Správní poplatky

20 142

1511

Daň z nemovitostí

730 209,08

 

b) Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12.2006 Kč 7 905 869,26

Prodej dřeva

5 662 384,47

Pronájem lomu

984 036

Vodné

43 592

Půjčovné knihovna

6 665

Vstupné

3 320

Tržba koupaliště

12 655

Nájemné

198 678,50

Služby spojené s nájemném

357 827,99

Nájemné nebyt. prostor

74 864,50

Hřbitovní poplatky

108 270

Služby místního hospodářství

27 732

Uložení odpadu na skládku

15 425

Pečovatelská služba

8 286

Činnost místní správy

227 394,92

Splátky půjček od obyvatelstva

174 989,88

c) Kapitálové příjmy - skutečnost k 31.12.2006

prodej pozemků – položka 3111 1020,-

 

 

 

 

d) Přijaté dotace skutečnost k 31.12.2006 Obec Kolinec obdržela tyto účelové dotace Účelový znak přijatá dotace čerpáno vráceno účel

98 071

140 224

58 663,14

-

volby parlament

98 187

240 000

102 321

-

volby zastupitelstev

vrácení nečerpaných dotací za volby ve výši 219 239,86 se uskutečnilo v roce 2007:

13 101

46 197

46 197

-

dotace z ÚP

15 091

39 984

39 984

-

údržba stromů

92 703

8 039 143,70

8 039 143,70

-

výstavba bytů

17 634

2 747 000

2 747 000

-

most Tajanov

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu položka 4112 301 221

dotace na lesní práce 110 328

dotace na vybavení hasičů 18 220

 

 

Hospodářská činnost obce

Hospodářská činnost obce se sleduje mimo rozpočet na nákladových a výnosových účtech.Na konci roku ztráta z této činnosti ve výši 47 157,73 se hradila z prostředků obce. Ztráta v loňském roce byla způsobena častými opravami na popelářském voze. V letošním roce převedeme ztrátu zpět na běžný účet Městyse Kolinec.

 

Příjmy :

Tržba za rok 2006 345 000,-

Úroky 406,10

Celkem 345 406,10

Výdaje :

Celkem 392 563,83 z toho na opravy bylo čerpáno 92 561,75 Kč

Výsledek hospodaření -47 157,73

2.Výdaje

Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2006 zahrnuje :

  1. běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu
  2. kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku

schválený upravený skutečnost rozdíl

běžné 19 533 100 32 774 600 32 933 231,08 + 158 631,08

kapitálové 5 400 000 16 887 000 16 789 881,47 + 97 118,53

Výdaje celkem

19 533 100 32 774 600 32 933 231,08

  1. běžné výdaje,kterými obec zajišťovala veřejnou správu na těchto kapitolách

Provoz lesní správy

3 838 117,51

Místní komunikace - mosty

3 084 352,92

Parkoviště

659 683,10

Dopravní značení

4 955

Vodní hospodářství

746 921,50

kanalizace

14 763,50

Převody ZŠ

1 400 000

Provoz knihovny

419 980,85

Kulturní akce

37 292,50

Provoz koupaliště

82 717,71

Bytové hospodářství

13 683 287,05

Z toho investice výstavba bytů Kolinec

10 318 104,24

Malonice

1 739 511,10

Nájemné nebytových prostor

799 402,06

Veřejné osvětlení

335 906,50

Hřbitovy

1 246,50

Místní hospodářství

1 539 663,72

Svoz KO

276 019,17

Škodlivý odpad – likvidace, odvoz

75 995,84

Monitoring skládky

28 393,40

Protipovodňové opatření

23 000

Údržba veřejné zeleně

48 596,50

Pečovatelská služba

20 020

Sbor dobrovolných hasičů

1 091 014,21 z toho investiční 693 182,90

Zastupitelé včetně osob

923 757

Volby do parlamentu

56 772,64

Činnost místní správy

2 825 778,65

Splátky půjčky - byty

151 099,20

Výdaje celkem

32 933 231,08

Z toho kapitálové výdaje

16 789 881,47

Most Tajanov

2 785 605

Parkoviště

573 500,10

Posílení vod.řádu - zaměření

5 355

Kanalizace Kolinec – geom. plány

10 100

Byty Kolinec, Malonice

12 078 884,47

Půjčky občanům

490 000

Přípojka VO Tajanov

23 636

Radnice MH

89 238

Protipovodňové opatření - projekt

23 000

Hasičárna Buršice

693 182,90

Nákup pozemku

13 380

Projekt Vantroky

4 000