14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 

 

Přehled nejdůležitějších předpisů

podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje

Zákon č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Organizační řád městyse

Vyhlášky městyse

Předpisy jsou uloženy na úřadu městyse a internetové stránce městyse